Book and Book Chapters

1.Zhu, H. Wei, B.Q. Macrostructures of Carbon Nanotubes, One chapter of “Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology“, Edited by H.S. Nalwa, American Scientific Publishers, vol. 16, pp 33-53, 2011.

2.Vajtai, R. Wei, B.Q. George, T.F. and Ajayan, P.M. Chemical Vapor Deposition of Organized Architectures of Carbon Nanotubes for Applications. One chapter of Topics in Applied Physics Series “Molecular Building Blocks for Nanotechnology: From Diamondoids to Nanoscale Materials and Applications”, edited by G. A. Mansoori, T. F. George, L. Assoufid and G. P. Zhang. Springer-Verlag, New York, 2007.

3. Wei, B.Q. Vajtai, R. and Ajayan, P.M. Synthetic Approaches to Carbon Nanomaterials. One chapter of “Nanofabrication for Biomedical Applications”, edited by Hormes, Kumar and Leuschner, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 2004.

4. Vajtai, R. Wei, B.Q. and Ajayan, P.M. Controlled Growth of Carbon Nanotube. One chapter of “Special Issue on Nanotechnology of Carbon and Related Materials”, Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, edited by M. Terrones and H. Terrones, The Royal Society, London, 2004.

5. Wei, B.Q. Vajtai, R. Zhang, Z.J. Ward, J. George, T.F. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Tailored Growth of Carbon Nanotube Networks by Chemical Vapor Deposition. One chapter of “Modern Topics in Chemical Physics”, edited by Thomas F. George, Xin Sun and Guoping Zhang. Research Signpost, Trivandrum, India, 2002

6. Wei, B.Q. Ward, J. Zhang, Z.J. Vajtai, R. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Tailoring growth of carbon nanotubes. In “Science and technology of nanostructured materials”, edited by B.K. Rao, Nova Science Publishers, Huntington, NY, pp. 121-130, 2002.

7. Wei, B.Q. Liang J. and Wu, D. Austempered Ductile Cast Iron. Machine Industry Press. Beijing (2000). (in Chinese)

8. Wu, D., Ren, J., Chen, S., Liang, J. and Wei, B.Q. Principles of Modern Materials Processings. Tsinghua University Press. Beijing (1997). (in Chinese)

2020

307. Haibo Ouyang, Yuanyue Ma, Qinqin Gong, Cuiyan Li, Jianfeng Huang, Zhanwei Xu, Bingqing Wei, Tailoring porous structure and graphitic degree of seaweed-derived carbons for high-rate performance lithium-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 823 (2020) 153862 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.153862

306. Yuliang Gao, Manyi Guo, Kai Yuan, Chao Shen, Zengying Ren, Kun Zhang, Hui Zhao, Fahong Qiao, Jinlei Gu, Yaqin Qi, Keyu Xie, Bingqing Wei, Multifunctional Silanization Interface for High‐Energy and Low‐Gassing Lithium Metal Pouch Cells, Advanced Energy Materials, 10 (2020) 1903362 https://doi.org/10.1002/aenm.201903362

2019

305. Nan Li, Kun Zhang, Keyu Xie, Wenfei Wei, Yong Gao, Maohui Bai, Yuliang Gao, Qian Hou, Chao Shen, Zhenhai Xia, Bingqing Wei, Reduced‐Graphene‐Oxide‐Guided Directional Growth of Planar Lithium Layers, Advanced Materials, (2019) 1907079 https://doi.org/10.1002/adma.201907079

304. Nan Li, Qian Ye, Kun Zhang, Huibo Yan, Chao Shen, Bingqing Wei, Keyu Xie, Normalized Lithium Growth from the Nucleation Stage for Dendrite‐Free Lithium Metal Anodes, Angewandte Chemie International Edition, 58 (2019) 18246-18251 https://doi.org/10.1002/anie.201911267

303. Zhigang Li, Shangshen Feng, Yanping Liu, Jinlian Hu, Caifen Wang, Bingqing Wei, Enhanced Tunable Light Absorption in Nanostructured Si Arrays Based on Double‐Quarter‐Wavelength Resonance, Advanced Optical Materials, 7 (2019) 1900845 https://doi.org/10.1002/adom.201900845

302. Lingbo Ren, Jian-Gan Wang, Huanyan Liu, Minhua Shao, Bingqing Wei, Metal-organic-framework-derived hollow polyhedrons of prussian blue analogues for high power grid-scale energy storage, Electrochimica Acta, 321 (2019) 134671
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.134671

301. Hui Wang, Keyu Xie, You You, Qian Hou, Kun Zhang, Nan Li, Wei Yu, Kian Ping Loh, Chao Shen, Bingqing Wei, Realizing Interfacial Electronic Interaction within ZnS Quantum Dots/N‐rGO Heterostructures for Efficient Li-CO2 Batteries, Advanced Energy Materials, 9 (2019), 1901806

300. Jinmeng Zhu, Xuanhua Li, Jing Yan, Xichen Zhao, Yijian Cao, Mara Camaiti, Tong Li, Bingqing Wei, Tuning the Dimensionality of Nano Ca(OH)2 with Surfactants for Wall Painting Consolidation, ChemNanoMat, 5 (2019) 1152-1158 https://doi.org/10.1002/cnma.201900333

299. Yue Ma, Shaowen Li, Bingqing Wei, Probing the dynamic evolution of lithium dendrites: a review of in situ/operando characterization for lithium metallic batteries, Nanoscale, 11 (2019) 20429-20436 https://doi.org/10.1039/C9NR06544J

298. Xingyuan Zhang, Jian-Gan Wang, Wei Hua, Hongzhen Liu, Bingqing Wei, Hierarchical nanocomposite of hollow carbon spheres encapsulating nano-MoO2 for high-rate and durable Li-ion storage, Journal of Alloys and Compounds, 787 (2019) 301-308 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.042

297. Yueying Li, Jian-Gan Wang, Wei Hua, Huanyan Liu and Bingqing Wei,  Heterostructured Sn/SnO2−x nanotube peapods with a strong plasmonic effect for photoelectrochemical water oxidation, J. Mater. Chem. A, 7 (2019) 16883-16891 https://doi.org/10.1039/C9TA03848E

296. Yueying Li, Jian-Gan Wang, Yuancheng Fan, Huanhuan Sun, Wei Hua, Huanyan Liu, Bingqing Wei, Plasmonic TiN boosting nitrogen-doped TiO2 for ultrahigh efficient photoelectrochemical oxygen evolution, Applied Catalysis B: Environmental, 246 (2019) 21-29 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.01.044

295. Shaowen Li, Yue Ma, Jin Ren, Huanyan Liu, Kun Zhang, Yuanyuan Zhang, Xiaoyu Tang, Weiwei Wu, Changchun Sun, Bingqing Wei, Integrated, Flexible Lithium Metal Battery with Improved Mechanical and Electrochemical Cycling Stability, ACS Appl. Energy Mater. 25 (2019) 3642-3650 https://doi.org/10.1021/acsaem.9b00369

294. Li Tong, Hu, Jingzhi, Wei Bingqing, Understanding of Anion Transport in Polymer Electrolytes for Supercapacitors, Advanced Theory and Simulations, Adv. Theory Simul. 2 (2019) 2513-0390 https://doi.org/10.1002/adts.201800140

293. Jian-GanWang, HuanyanLiu, Rui Zhou, XingruiLiu, Bingqing Wei, Onion-like nanospheres organized by carbon encapsulated few-layer MoS2 nanosheets with enhanced lithium storage performance, Journal of Power Sources, 413 (2019) 327-333 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.12.055

292. Pengfei Guo, Qian Ye, Xiaokun Yang, Jin Zhang, Fei Xu, Dmitry Shchukin, Bingqing Wei, Hongqiang Wang, Surface & grain boundary co-passivation by fluorocarbon based bifunctional molecules for perovskite solar cells with efficiency over 21%, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 2497-2506 https://doi.org/10.1039/C8TA11524A

291. Chao ShenKai, YuanTe Tian,Maohui Bai, Jian-Gan Wang, Xifei Li, Keyu Xie, Qian-Gang Fu, Bingqing Wei, Flexible Sub-Micro Carbon Fiber@CNTs as Anodes for Potassium-Ion Batteries, ACS Appl. Mater. Interfaces, 115 (2019) 5015-5021 https://doi.org/10.1021/acsami.8b18834

290. Fei Xu, Shuhao Yang, Xiong Chen, Qianhui Liu, Hejun Li, Hongqiang Wang, Bingqing Wei, Donglin Jiang, Energy-storage covalent organic frameworks: improving performance via engineering polysulfide chains on walls, Chem. Sci., 2019, Advance Article https://doi.org/10.1021/10.1039/C8SC04518F

289. Jinmeng Zhu, Xuanhua Li, Yuanyuan Zhang, Jia Wang, Yijian Cao, Mara Camaiti, Bingqing Wei, Dual Functionalities of Few-Layered Boron Nitrides in the Design and Implementation of Ca(OH)2 Nanomaterials toward an Efficient Wall Painting Fireproofing and Consolidation, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2019)11792-11799 https://doi.org/10.1021/acsami.9b00826

288. XuanhuaLi, Shaohu Guo, WeiLi, Xingang Ren, Jie Su, Qiang Song, Ana Jorge Sobrido, Bingqing Wei, Edge-rich MoS2 grown on edge-oriented three-dimensional graphene glass for high-performance hydrogen evolution, Nano Energy, 57 (2019) 388-397 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.12.044

2018

287. Jinmeng Zhu, Xuanhua Li, Yuanyuan Zhang, Jia Wang, Bingqing Wei, Graphene-Enhanced Nanomaterials for Wall Painting Protection, Adv. Funct. Mater. 44 (2018) 1803872 https://doi.org/10.1002/adfm.201803872

286. Nan Li, Wenfei Wei, Keyu Xie, Jinwang Tan, Lin Zhang, Xiaodong Luo, Kai Yuan, Qiang Song, Hejun Li, Chao Shen, Emily M. Ryan, Ling Liu, Bingqing Wei, Suppressing Dendritic Lithium Formation Using Porous Media in Lithium Metal-Based Batteries, Nano Lett.,18 (2018) 2067-2073 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b00183

285. Jian-Gan Wang, Hongzhen Liu, Xingyuan Zhang, Minhua Shao, Bingqing Wei, Elaborate construction of N/S-co-doped carbon nanobowls for ultrahigh-power supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2018,6, 17653-17661 https://doi.org/10.1021/10.1039/C8TA07573E

284. Owuor, Peter Samora, Thierry Tsafack, Himani Agrawal, Hye Yoon Hwang, Matthew Zelisko, Tong Li, Sruthi Radhakrishnan, Jun Hyoung Park, Yingchao Yang, Anthony S. Stender, Sehmus Ozden, Jarin Joyner, Robert Vajtai, Benny A. Kaipparettu, Bingqing Wei, Jun Lou, Pradeep Sharma, Chandra Sekhar Tiwary, and Pulickel M. Ajayan. “Poly-Albumen: Bio-Derived Structural Polymer from Polymerized Egg White.” Materials Today Chemistry 9, (2018): 73-79.

283.  Guangshen Jiang, Fei Xu, Shuhao Yang, Jianping Wu, Bingqing Wei, and Hongqiang Wang. “Mesoporous, Conductive Molybdenum Nitride as Efficient Sulfur Hosts for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries.” J  Power Sources 395, (2018): 77-84.

282. Shen, Chao, Xin Li, Nan Li, Keyu Xie, Jian-Gan Wang, Xing-Rui Liu, and Bingqing Wei. “Graphene-Boosted, High-Performance Aqueous Zn-Ion Battery.” ACS applied materials & interfaces, (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b07781

281. Jian, Jie, Guangshen Jiang, Roel van de Krol, Bingqing Wei, and Hongqiang Wang. “Recent Advances in Rational Engineering of Multinary Semiconductors for Photoelectrochemical Hydrogen Generation.” Nano Energy. 51, (2018): 457-480.

280. M. H. Bai, K. Y. Xie, K. Yuan, K. Zhang, N. Li, C. Shen, Y. Q. Lai, R. Vajtai, P. Ajayan, B. Q. Wei, A Scalable Approach to Dendrite‐Free Lithium Anodes via Spontaneous Reduction of Spray‐Coated Graphene Oxide Layers. Adv. Mater. 201830, 1801213. https://doi.org/10.1002/adma.201801213

279.  Yue MaCheuk-Wai TaiShaowen LiKristina Edström, and Bingqing Wei. Multiscale Interfacial Strategy to Engineer Mixed Metal-Oxide Anodes toward Enhanced Cycling Efficiency. ACS Applied Materials & Interfaces. 2018 10 (23), 20095-20105 DOI: 10.1021/acsami.8b02908

278. Yue-Ying LiJian-Gan WangHuan-Huan Sun, and Bingqing Wei. Heterostructured TiO2/NiTiO3 Nanorod Arrays for Inorganic Sensitized Solar Cells with Significantly Enhanced Photovoltaic Performance and Stability. ACS Applied Materials & Interfaces. 2018 10 (14), 11580-11586. DOI: 10.1021/acsami.7b17044

277.S. Guo, X. Li, X. Ren, L. Yang, J. Zhu, B. Q. Wei, Optical and Electrical Enhancement of Hydrogen Evolution by MoS2@MoO3 Core–Shell Nanowires with Designed Tunable Plasmon Resonance. Adv. Funct. Mater. 2018, 1802567. https://doi.org/10.1002/adfm.201802567

276. Q. Song, H. Yan, K. Liu, K. Y. Xie, W. Li, W. Gai, G. Chen, H. J. Li, C. Shen, Q. Fu, S. Zhang, L. Zhang, B. Q. Wei,Vertically Grown Edge‐Rich Graphene Nanosheets for Spatial Control of Li Nucleation. Adv. Energy Mater. 2018, 1800564. https://doi.org/10.1002/aenm.201800564

275. Nan Li, Wenfei Wei, Keyu Xie, Jinwang Tan, Lin Zhang, Xiaodong Luo, Kai Yuan, Qiang Song, Hejun Li, Chao Shen, Emily M. Ryan, Ling Liu, and Bingqing Wei. Suppressing Dendritic Lithium Formation Using Porous Media in Lithium Metal-Based Batteries. Nano Letters 2018. DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b00183

274. Wenjie Zhao, Tong Li, Yupeng Li, Daniel J. O’Brien, Mauricio Terrones, Bingqing Wei, Jonghwan Suhr, X. Lucas Lu. Mechanical properties of nanocomposites reinforced by carbon nanotube sponges. Journal of Materiomics 2018. https://doi.org/10.1016/j.jmat.2018.01.006.

273. Y. Gao, Y. Y. Wan, B. Q. Wei, Z. H. Xia.Capacitive Enhancement Mechanisms and Design Principles of High‐Performance Graphene Oxide‐Based All‐Solid‐State Supercapacitors. Adv. Funct. Mater. 2018, 1706721. https://doi.org/10.1002/adfm.20170672

272. Wang J-G, Liu H, Sun H, Hua W, Wang H, Liu X, Wei B. One-pot synthesis of nitrogen-doped ordered mesoporous carbon spheres for high-rate and long-cycle life supercapacitors. Carbon 2018, 127: 85-92.

2017

271. Zhou R, Wang J-G, Liu H, Liu H, Jin D, Liu X, Shen C, Xie K, Wei B. Coaxial MoS2@ Carbon Hybrid Fibers: A Low-Cost Anode Material for High-Performance Li-Ion Batteries. Materials 2017, 10(2): 174.

270. Zhang Z, Wang J-G, Wei B. Facile synthesis of Mesoporouscobalt Hexacyanoferrate Nanocubes for High-Performance Supercapacitors. Nanomaterials 2017, 7(8): 228.

269. Zhang X, Wang J-G, Liu H, Liu H, Wei B. Facile synthesis of V2O5 hollow spheres as advanced cathodes for high-performance lithium-ion batteries. Materials 2017, 10(1): 77.

268. Xu F, Yang S, Jiang G, Ye Q, Wei B, Wang H. Fluorinated, Sulfur-Rich, Covalent Triazine Frameworks for Enhanced Confinement of Polysulfides in Lithium–Sulfur Batteries. ACS applied materials & interfaces 2017, 9(43): 37731-37738.

267. Xu F, Wu D, Fu R, Wei B. Design and preparation of porous carbons from conjugated polymer precursors. Mater Today 2017.

266. Xie K, Yuan K, Zhang K, Shen C, Lv W, Liu X, Wang J-G, Wei B. Dual functionalities of carbon nanotube films for dendrite-free and high energy–high power lithium–sulfur batteries. ACS applied materials & interfaces 2017, 9(5): 4605-4613.

265. Xie K, Yuan K, Li X, Lu W, Shen C, Liang C, Vajtai R, Ajayan P, Wei B. Superior Potassium Ion Storage via Vertical MoS2 “Nano‐Rose” with Expanded Interlayers on Graphene. Small 2017, 13(42).

264. Xie K, You Y, Yuan K, Lu W, Zhang K, Xu F, Ye M, Ke S, Shen C, Zeng X. Ferroelectric‐Enhanced Polysulfide Trapping for Lithium–Sulfur Battery Improvement. Adv Mater 2017, 29(6).

263. Wang J-G, Zhou R, Jin D, Xie K, Wei B. Uniform growth of MoS2 nanosheets on carbon nanofibers with enhanced electrochemical utilization for Li-ion batteries. Electrochim Acta 2017, 231: 396-402.

262. Wang J-G, Zhang Z, Zhang X, Yin X, Li X, Liu X, Kang F, Wei B. Cation exchange formation of prussian blue analogue submicroboxes for high-performance Na-ion hybrid supercapacitors. Nano Energy 2017, 39: 647-653.

261. Wang J-G, Zhang Z, Liu X, Wei B. Facile synthesis of cobalt hexacyanoferrate/graphene nanocomposites for high-performance supercapacitor. Electrochim Acta 2017, 235: 114-121.

260. Wang J-G, Wei B. Special Issue: Materials for Electrochemical Capacitors and Batteries. Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2017.

259. Wang J-G, Sun H, Liu H, Jin D, Zhou R, Wei B. Edge-oriented SnS 2 nanosheet arrays on carbon paper as advanced binder-free anodes for Li-ion and Na-ion batteries. J Mater Chem A 2017, 5(44): 23115-23122.258. Tong T, Li X, Guo S, Han J, Wei B. Sequential solvent processing with hole transport materials for improving efficiency of traditionally-structured perovskite solar cells. Nano Energy 2017, 41: 591-599.

257. Song Q, Ye F, Yin X, Li W, Li H, Liu Y, Li K, Xie K, Li X, Fu Q. Carbon Nanotube–Multilayered Graphene Edge Plane Core–Shell Hybrid Foams for Ultrahigh‐Performance Electromagnetic‐Interference Shielding. Adv Mater 2017, 29(31).

256. Owuor PS, Woellner CF, Li T, Vinod S, Ozden S, Kosolwattana S, Bhowmick S, Duy LX, Salvatierra RV, Wei B. High Toughness in Ultralow Density Graphene Oxide Foam. Adv Mater Interf 2017, 4(10).

255. Li Y-Y, Wang J-G, Liu X-R, Shen C, Xie K, Wei B. Au/TiO2 Hollow Spheres with Synergistic Effect of Plasmonic Enhancement and Light Scattering for Improved Dye-Sensitized Solar Cells. ACS applied materials & interfaces 2017, 9(37): 31691-31698.

254. Hua W, Liu H, Wang J-G, Wei B. Self-Supported Ni (P, O) x· MoOx Nanowire Array on Nickel Foam as an Efficient and Durable Electrocatalyst for Alkaline Hydrogen Evolution. Nanomaterials 2017, 7(12): 433.

253. Hu J, Xie K, Liu X, Guo S, Shen C, Liu X, Li X, Wang J-g, Wei B. Dramatically Enhanced Ion Conductivity of Gel Polymer Electrolyte for Supercapacitor via h-BN Nanosheets Doping. Electrochim Acta 2017, 227: 455-461.

252. Hu J, Li T, Wei B. Bidirectional Correlation between Mechanics and Electrochemistry of Poly (vinyl alcohol)-Based Gel Polymer Electrolytes. J Phys Chem Lett 2017, 8(24): 6106-6112.

251. Guo S, Zhu J, Li X, Wei B. Thin h-BN nanosheets synthesized using probe ultrasonication for dual functional applications. Veruscript Functional Nanomaterials 2017, 1: ON7EWL.

250. Gu T, Cao Z, Wei B. All‐Manganese‐Based Binder‐Free Stretchable Lithium‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials 2017, 7(18).

2016

249. Zhao W, Elias AL, Rajukumar LP, Kim HI, O’Brien DJ, Zimmerman BK, Penev ES, Terrones M, Yakobson BI, Wei B. Controllable and Predictable Viscoelastic Behavior of 3D Boron‐Doped Multiwalled Carbon Nanotube Sponges. Particle & Particle Systems Characterization 2016, 33(1): 21-26.

248. Zhao T, She S, Ji X, Guo X, Jin W, Zhu R, Dang A, Li H, Li T, Wei B. Expanded graphite embedded with aluminum nanoparticles as superior thermal conductivity anodes for high-performance lithium-ion batteries. Scientific reports 2016, 6: 33833.

247. Yu H, Xie K, Hu J, Shen C, Wang J-g, Wei B. The importance of raw graphite size to the capacitive properties of graphene oxide. RSC Adv 2016, 6(21): 17023-17028.

246. Xie K, Zhang K, Han Y, Yuan K, Song Q, Wang J-g, Shen C, Liu X, Wei B. A novel TiO2-wrapped activated carbon fiber/sulfur hybrid cathode for high performance lithium sulfur batteries. Electrochim Acta 2016, 210: 415-421.

245. Xie K, Wei W, Yu H, Deng M, Ke S, Zeng X, Li Z, Shen C, Wang J-g, Wei B. Use of a novel layered titanoniobate as an anode material for long cycle life sodium ion batteries. RSC Adv 2016, 6(42): 35746-35750.

244. Xie K, Wei B. Nanomaterials for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices. Nanomaterials for Sustainable Energy. Springer, Cham, 2016, pp 159-191.

243. Wang J-G, Zhou R, Jin D, Xie K, Wei B. Controlled synthesis of NiCo 2 S 4 nanostructures on nickel foams for high-performance supercapacitors. Energy Storage Materials 2016, 2: 1-7.

242. Wang J-G, Jin D, Zhou R, Shen C, Xie K, Wei B. One-step synthesis of NiCo2S4 ultrathin nanosheets on conductive substrates as advanced electrodes for high-efficient energy storage. J Power Sources 2016, 306: 100-106.

241. Wang J-G, Jin D, Zhou R, Li X, Liu X-r, Shen C, Xie K, Li B, Kang F, Wei B. Highly flexible graphene/Mn3O4 nanocomposite membrane as advanced anodes for Li-ion batteries. ACS nano 2016, 10(6): 6227-6234.

240. Wang J-G, Jin D, Liu H, Zhang C, Zhou R, Shen C, Xie K, Wei B. All-manganese-based Li-ion batteries with high rate capability and ultralong cycle life. Nano Energy 2016, 22: 524-532.

239. Ma Y, Younesi R, Pan R, Liu C, Zhu J, Wei B, Edström K. Constraining Si Particles within Graphene Foam Monolith: Interfacial Modification for High‐Performance Li+ Storage and Flexible Integrated Configuration. Adv Funct Mater 2016, 26(37): 6797-6806.

238. Ma Y, Asfaw HD, Liu C, Wei B, Edström K. Encasing Si particles within a versatile TiO2− xFx layer as an extremely reversible anode for high energy-density lithium-ion battery. Nano energy 2016, 30: 745-755.

237. Li X, Zhu J, Wei B. Hybrid nanostructures of metal/two-dimensional nanomaterials for plasmon-enhanced applications. Chem Soc Rev 2016, 45(11): 3145-3187.

236. Li X, Guo S, Kan C, Zhu J, Tong T, Ke S, Choy WC, Wei B. Au Multimer@ MoS2 hybrid structures for efficient photocatalytical hydrogen production via strongly plasmonic coupling effect. Nano energy 2016, 30: 549-558.

235. Guo S, Li X, Zhu J, Tong T, Wei B. Hydrogen Evolution: Au NPs@ MoS2 Sub‐Micrometer Sphere‐ZnO Nanorod Hybrid Structures for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution with Excellent Stability (Small 41/2016). Small 2016, 12(41): 5649-5649.

234. Guo S, Li X, Zhu J, Tong T, Wei B. Au NPs@ MoS2 Sub‐Micrometer Sphere‐ZnO Nanorod Hybrid Structures for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution with Excellent Stability. Small 2016, 12(41): 5692-5701.

233. Gu T, Wei B. All-solid-state stretchable pseudocapacitors enabled by carbon nanotube film-capped sandwich-like electrodes. ACS applied materials & interfaces 2016, 8(38): 25243-25250.

232. Gu T, Wei B. High-performance all-solid-state asymmetric stretchable supercapacitors based on wrinkled MnO 2/CNT and Fe 2 O 3/CNT macrofilms. J Mater Chem A 2016, 4(31): 12289-12295.

231. Bondade R, Zhang Y, Wei B, Gu T, Chen H, Ma DB. Integrated auto-reconfigurable power-supply network with multidirectional energy transfer for self-reliant energy-harvesting applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics 2016, 63(5): 2850-2861.

2015

230. Li, Yupeng Kim, Hyung-ick Wei, B. Q. Kang, Junmo Choi, Jae-Boong, and Suhr, Jonghwan   Understanding nanoscale local buckling behavior of vertically aligned MWCNT arrays with van der Waals interactions.  Nanoscale, 7, 14299-14304 (2015) (DOI: 10.1039/C5NR03581C)

229. Xu, Ping Kang, Junmo Suhr, Jonghwan Smith, Joseph Booksh, Karl S. Wei, B.Q. Yu, Jianyong Li, Faxue Byun, Joon-Hyung Kim, Byung-Sun and Chou, Tsu-Wei   The Robust Spatial Strain Variation of Graphene Films for Stretchable Electrodes  Carbon, 93, 620-624 (2015) (DOI: 10.1016/j.carbon.2015.05.096).

228. Gu, Taoli and Wei, B. Q.   Fast and Stable Redox Reaction of MnO2/CNT Hybrid Electrods for Dynamically Stretchable Pseudocapacitors.  Nanoscale, 7 , 11626-11632 (2015) (DOI: 10.1039/C5NR02310F).

227. Wang, J-G. Zhang, Cunbao; Jin, Dandan; Xie, Keyu and Wei, B. Q.   Synthesis of ultralong MnO/C coaxial nanowires as freestanding anodes for high-performance lithium ion batteries  Journal of Materials Chemistry A, 3 , 13699-13705 (2015) (DOI: 10.1039/C5TA02440D).

226. Wang, J-G. Kang, F.Y. and Wei, B. Q.   Engineering of MnO2-based nanocomposites for high-performance supercapacitors.  Progress in Materials Science, 74 , 51-124 (2015) (DOI: 10.1016/j.pmatsci.2015.04.003).

225. Li, Xuanhua Ren, Xingang Xie, Fengxian Xu, Tingting Zhang, Yongxing Wei, B. Q. Choy, Wallace. C. H.   High Performance Organic Solar Cells with Broadband Absorption Enhancement and Reliable Reproducibility Enabled by Collective Plasmonic Effect.  Advanced Optical Materials, , published online (DOI: 10.1002/adom.201500107).

224. Wang, J-G. Xie, Keyu and Wei, B. Q.   Advanced Engineering of Nanostructured Carbon for Lithium-Sulfur Batteries.  Nano Energy, 15, 413-444 (2015) (10.1016/j.nanoen.2015.05.006).

223. Li, Xuanhua Ren, Xingang Zhang, Yongxing Choy, Wallace. C. H. and Wei, B. Q.   An all-copper plasmonic sandwich system through directly depositing copper NPs on CVD grown graphene/copper film and its application in SERS.  Nanoscale, 7, 11291-11299 (2015) (DOI: 10.1039/c5nr00944h).

222. Xu, Ping Wei, B.Q. Yan, Yushan Cao, Zeyuan Zheng, Jie Gong, Ke Li, Faxue Yu, Jianyong Li, Qingwen Lu, Weibang Byun, Joon-Hyung Kim, Byung-Sun and Chou, Tsu-Wei  Stretchable Wire-Shaped Asymmetric Supercapacitors Based on MnO2/Carbon Nanotube Fiber and Carbon Nanotube Fiber.  ACS Nano, 9, 6088-6096 (2015) (DOI:10.1021/acsnano.5b01244).

221. Zang, Xiaobei Zhu, Miao Li, Xiao Li, Xinming Zhen, Zhen Lao, Junchao Wang, Kunlin Kang, Feiyu Wei, B.Q. Hongwei Zhu   Dynamic stretchable supercapacitors based on graphene/polyaniline woven fabric electrodes.  Nano Energy, 15, 83-91 (2015) (DOI:10.1016/j.nanoen.2015.04.010).

220. Cao, Zeyuan and Wei, B. Q.   A Facile Route to Metal Oxides/Single-Walled Carbon Nanotubes Macrofilm Nanocomposites for Energy Storage.  Frontiers in Materials, 2, 40 (2015) (doi: 10.3389/fmats.2015.00040.

219. Miao Zhu, Li Zhang, Xinming Li, Yijia He, Xiao Li, Fengmei Guo, Xiaobei Zang, Kunlin Wang, Dan Xie, Xuanhua Li, Wei, B. Q. and Hongwei Zhu  TiO2 Enhanced Ultraviolet Detection Based on Graphene/Si Schottky Diode  Journal of Materials Chemistry A, 3, 8133-8138 (2015) (DOI: 10.1039/c5ta00702j).

218. Zhou, Mei; Deng, Yafeng; Liang, Kun; Liu, Xiaojiang; Wei, B. Q.; Hu, Wencheng  One-step synthesis of Active Carbon@La2NiO4/NiO Hybrid Coatings as Supercapacitor Materials: Significant Improvements in Electrochemical Performance.  Journal of Electroanalytical Chemistry, 742, 1-7 (2015) (10.1016/j.jelechem.2015.01.033).

2014

217. Liang, Kun; Gu, Taoli; Cao, Zeyuan; Tang, Xianzhong; Hu, Wencheng; Wei, B. Q.   In situ synthesis of SWNTs@MnO2/Polypyrrole hybrid film as binder-free supercapacitor electrode.  Nano Energy, 9, 245-251 (2014). (10.1016/j.nanoen.2014.07.017).

216. Zhao, Tingkai Hou, Cuilin Zhu, Ruoxing She, Shengfei Wang, Jungao Li, Tiehu Liu, Zhifu Wei, B. Q.  Electromagnetic Wave Absorbing Properties of Amorphous Carbon Nanotubes. Scientific Reports, 4, 5619-7 (2014)(DOI:10.1038/srep05619)

215. Yang, Aili, Wei, B. Q. and Zhang, Z.J.  Synthesis of Flower-like Manganese Wad and Its Decolorization Performance for Azo Dye Congo Red. CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES, 30, 306-309 (2014)

214. Zhang, Qing, Scrafford, K. Li, M.T. Cao, Z.Y. Xia, Z.H. Ajayan, P.M. and Wei, B. Q.  Anomalous Capacitive Behaviors of Graphene Oxide Based Solid State Supercapacitors.  Nano Letters, published online (10.1021/nl4047784).

213. Yang, Aili, Huang, C-P. Wei, B. Q. and Zhang, Z. J.   Facile Decolorization of Methylene Blue with Flower-like Manganese Wads.  Water Science & Technology, published online (doi:10.2166/wst.2014.031).

212. Liu, Zhikun+ Cao, Zeyuan+ Kumar, P. Deng, B. Wang, Y. Liu, C. R. Wei, B. Q. Cheng, Gary J.   Ultrafast and scalable photochemical synthesis of tin oxide nanotubes and its application in lithium ion batteries.  Nanoscale, published online (doi:10.1039/C3NR06444A).

211. Xie, Keyu and Wei, B. Q.   Materials and Structures for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices.  Advanced Materials, published online (doi: 10.1001/adma201305919)

210. Cao, Zeyuan and Wei, B. Q.   Fragmented Carbon Nanotube Macro-films as Adhesive Conductors for Lithium-ion Batteries.  ACS Nano, published online (doi: 10.1021/nn500585g).

209. Zeng, Qingfeng Oganov, Artem R. Lyakhov, Andriy O. Xie, Congwei Zhang, Jin Zhu, Qiang Zhang, Xiaodong Liu, Yunfang Wei, B. Q. Dong, Dong Zhang, Litong Cheng, Laifei   Evolutionary search for new high-k dielectric materials: methodology and applications to hafnia-based oxides.  Acta Crystallographica Section C, C70, 76-84 (2014) (doi:10.1107/S2053229613027861).

208. Xu, P. Gu, T.L. Cao, Z. Y. Wei, B. Q. Yu, J.Y. Li, F.X. Byun, J.-H. Lu, W.B. Li, Q.W. Chou, T-W.   Carbon Nanotube Fiber Based Stretchable Wire-shaped Supercapacitor.  Advanced Energy Materials,4, 1300759 (2014) (doi:10.1002/aenm.201300759).

207. Wang, J-G. Wei, B. Q. and Kang, F.Y.  Facile synthesis of hierarchical conducting polypyrrole nanostructures via a reactive template of MnO2 and their application in supercapacitors.  RSC Advances, 4, 199-202 (2014) (doi: 10.1039/c3ra45824e).

206. Zhang, Q. Cai, C. Qin, J.W. and Wei, B. Q.  Tunable Self-discharge Process of Carbon Nanotube Based Supercapacitors. Nano Energy, 4, 14-22 (2014)(doi:10.1016/j.nanoen.2013.12.005).

2013

205. Shan, Changsheng Zhao, Wenjie Lu, X. Lucas O’Brien, Daniel J. Li, Yupeng Cao, Zeyuan Elias, Ana Laura Terrones, Mauricio Wei, B. Q. Suhr, Jonghwan Three-Dimensional Nitrogen-Doped Multiwall Carbon Nanotube Sponges with Tunable Properties.  Nano Letters, 13, 5514-5520 (2013) (doi:10.1021/nl403109g).

204. Li, X.M. Zhao, T.S. Li, P.X. Wang, K.L. Zhong, M.L. Wei, J.Q. Wu, D.H. Wei, B. Q. Zhu, H.W. CVD Derived Graphene Fibers for High Performance Flexible All Solid-State Supercapacitors.  Physical Chemistry Chemical Physics, 15, 17752-17757 (2013).

203. Cao, Zeyuan and Wei, B.Q. A Perspective: Carbon Nanotube Macro-films for Energy Storage.  Energy & Environmental Science, 6, 3183-3201 (2013) (doi:10.1039/C3EE42261E) (Inivited Perspective Review Article)

202. Cao, Zeyuan and Wei, B. Q. High Rate Capability of Hydrogen Annealed Iron Oxides-Single Walled Carbon Nanotube Hybrid Films for Lithium Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 10246-10252 (2013) (doi:10.1021/am403028z)

201. Liang Kun, Wang Ni, Zhou Mei, Cao, Z. Y. Gu, T.L. Zhang, Q. Tang, X.Zh. Hu, W. C. and Wei, B. Q. Mesoporous LaNiO3/NiO Nanostructured Thin Films for High-performance Supercapacitors.  Journal of Materials Chemistry A, 1, 9730-9736 (2013) (doi:10.1039/c3ta11723e).

200. Dai, K. Zhang, X.H. Fan, K. Peng, T.Y. and Wei, B. Q. Hydrothermal synthesis of single-walled carbon nanotube-TiO2 hybrid and its photocatalytic activity.  Applied Surface Science, 270, 238-244 (2013).

199. Liang Kun, Tang, X.Zh. Wei, B. Q. and Hu, W. C. Fabrication and Characterization of a Nanoporous NiO Film with High Specific Energy and Power via an Electrochemical Dealloying Approach.  Materials Research Bulletin, 48 3829-3833 (2013) (doi:10.1016/j.materresbull.2013.05.086)

198. Cao, Zeyuan and Wei, B. Q. α-Fe2O3/Single-Walled Carbon Nanotube Hybrid films as High-performance Anodes for Rechargeable Lithium-ion Batteries. Journal of Power Sources, 241, 330-340 (2013) (doi:10.1016/j.jpowsour.2013.04.101)

197. Qin, J.W., Zhang, Q. Cao, Z. Y. Li, X. Hu, C. W. and Wei, B. Q.   MnOx/SWCNTs macro-film as flexible binder-free anodes for high-performance Li-ion batteries.  Nano Energy, 2, 733-741 (2013) (doi:10.1016/j.nanoen.2012.12.009)

196. Cao, Zeyuan and Wei, B. Q.  V2O5/Single-Walled Carbon Nanotube Hybrid Mesoporous Films as Cathodes with High-rate Capacities for Rechargeable Lithium Ion Batteries.  Nano Energy, 2, 481-490 (2013) (doi:10.1016/j.nanoen.2012.11.013)

195. Li, X. and Wei, B. Q. Supercapacitors Based on Nanostructured Carbon. Nano Energy, 2,159-173 (2013) (doi:10.1016/j.nanoen.2012.09.008)(Invited Review) Most Download articles in the last 90 days

2012

194. Li, X. Gu, T.L. and Wei, B. Q. Dynamic and Galvanic Stability of Stretchable Supercapacitors..  Nano Letters,12,6366-6371 (2012) (doi:10.1021/nl303631e).

193. Xu, Zh. W. Li, H. J. Fu, M. S. Luo, H. J. Sun, H. H. Zhang, L. J. Li, K. Z. Wei, B. Q. Lu, J. H. and Zhao, X. N. Nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized by pyrolysis of nitrogen-rich metal phthalocyanine derivatives for oxygen reduction.  Journal of Material Chemistry, 22, 18230-18236 (2012).

192. Wang, J. Liu, J. H. Zhao, X. B. Li, G. L. and Wei, B. Q. Synthesis of Nano-MnO2/CNTs composite and electrochemical properties as electrode material for supercapacitor.  Advanced Materials Research, 512-515, 1005-1008 (2012).

191. Li, X. and Wei, B. Q. Facile Synthesis and Super Capacitive Behavior of SWNT/MnO2 Hybrid Films. Nano Energy, 1, 479-487 (2012) (doi:10.1016/j.nanoen.2012.02.011).

190. Fan, G.F. Fan, L.L. Li, Z. Bai, X. Mulligan, S. Jia, Y. Wang, K.L. Wei, J.Q. Cao, A.Y. Wu, D.H. Wei, B. Q. Zhu, H.W.   Hybrid effect of gas flow and light excitation in carbon/silicon Schottky solar cells.  Journal of Material Chemistry, 22, 3330-3334 (2012)

189. Masarapu, C. Wang, L-P. Xin Li, Wei, B. Q.   Tailoring Electrode/Electrolyte Interfacial Properties in Flexible Supercapacitors by Applying Pressure.  Advanced Energy Materials, 2, 546-552 (2012) (DOI: 10.1002/aenm.201100529).

188. Yu, C. Li, X. Ma, T. Rong, J. Zhang, R. Shaffer, J. An, Y. Liu, Q. Wei, B.Q. and Jiang, H.  Silicon Anodes on Soft Substrates in Lithium Ion Batteries: Stress Relaxation and High Performance. Advanced Energy Materials, 2, 68-73 (2012).

2011

187. Ni, J. Li, Z. Zhou, Q. Zhang, Z.J. and Wei, B.Q.   Thermal stability of HfO2 nanostructures as antireflection coatings   Nanoscience and nanotechnology Letters, 3, 731-734 (2011).

186. Su, J. Wei, B. Q. Rong, J. Yin, W.Y. Ye, Z.X. Tian, X.Q. Ren, L. Cao, M.H. Hu, C.W. A general solution-chemistry route to the synthesis LiMPO4 (M=Mn, Fe, and Co) nanocrystals with [010] orientation for lithium ion batteries. Journal of Solid State Chemistry, 184, 2909-2919 (2011).

185. Chen, Y. Li, C. Wang, Y. Zhang, Q. Xu, Y.G. Wei, B. Q. and An, L.N. Self-Assembled C/SiCN Nanocomposites: High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries. Journal of Material Chemistry, 21, 18186-18190 (2011) (DOI: 10.1039/c1jm13733f).

184. Zhang, Q. Rong, J. Wei, B. Q. Divided Potential Driving Self-discharge Process for Single-Walled Carbon Nanotube Based Supercapacitors. RSC Advances,1,989-994 (2011) (DOI:10.1039/C1RA00318F).

183. An,  Y. Li,  X. Wei, B. Q. and Jiang, H. A Statistical Mechanics Model of Carbon Nanotube Macro-Films.Theoretical & Applied Mechanics Letters, 1, 041003 (2011)

182. Gao, W. Singh, N. Song, L. Liu, Zh. Reddy, A. L. M. Ci, L. Vajtai, R. Zhang, Q. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Direct laser writing of micro-supercapacitors on hydrated graphite oxide films. Nature Nanotechnology6, 496-500 (2011)

181. Li, Y. H Du,Q.J Wang, D.C Wang, Z.H Xia, Y.Z Wei, B. Q. Physico-chemical characteristics and lead biosorption properties of Enteromorpha prolifera. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces85 316-322(2011).

180. Zhang, Q. Rong, J. Ma, D. Wei, B. Q. The Governing Self-discharge Process in Activated Carbon Fabric-based Supercapacitors with Different Organic Electrolytes. Energy & Environmental Science, 4, 2152-2159 (2011)

179. Yin, W.Y. Doty, M. Ni, C.Y. Hu, C.W. Cao, M.H. and Wei, B. Q. Vertically Well-aligned In2O3 Cone-like Nanowire Arrays Grown on Indium Substrates. European Journal of Inorganic Chemistry, 1570-1576 (2011).

178. Sun, G.B. Dong, B. X. Cao, M.H. Zhu, H.W. Wei, B. Q. and Hu, C.W. Dendrite-like Fe3O4, ?-Fe2O3, and Fe Magnetic Hierarchical Microstructures as Microwave Absorbers. Chemistry of Materials, 23, 1587-1593 (2011).

2010

177. Chen, H. Wei, B.Q. Ma, D.: Energy Storage and Management System with Carbon Nanotube Supercapacitor and Multi-Directional Power Delivery Capability for Wireless Sensor Nodes.  IEEE Transaction on Power Electronics, 25, 2897-2909 (2010).

176. Li, X. Rong, J. and Wei, B.QElectrochemical Behavior of Single-walled Carbon Nanotube Supercapacitors under Compressive Stress. ACS Nano, 4, 6039-6049 (2010).

175. Rong, J. Masarapu, C. Ni, J. Zhang, Z.J. and Wei, B.Q. Tandem Structure of Porous Silicon film on Single-walled Carbon Nanotubes for Lithium-ion Battery Applications. ACS Nano4, 4683-4690 (2010).

174. Yin, W.Y. Esposito, D. Yang, S. Ni, C.Y. Chen, J. Zhao, G. Zhang, Z. Hu, C.W. Cao, M.H. and Wei, B. Q. Controlling Novel Red-light Emissions by Doping In2O3 Nano/Microstructures with Interstitial Nitrogen. Journal of Physical Chemistry C114, 13234-13240 (2010).

173. Yin, W.Y. Su, J. Cao, M.H. Ni, C.Y. Hu, C.W. and Wei, B. Q. In2O3 Nanorod Bundles Derived from Novel Precursor and In2O3Nanoaggregates: Controllable Synthesis, Characterization and Property Studies. Journal of Physical Chemistry C114, 65-73 (2010).

172. Subramanian, V. Karabacak, T. Masarapu, C. Ranganath, T. Lu, T-M. and Wei, B. Q. Low Hydrogen Containing Amorphous Carbon Films – Growth and Electrochemical Properties as Lithium Battery Anodes. Journal of Power Sources, 195, 2044-2049 (2010).

2009

 1. Yin, W.Y. Su, J. Cao, M.H. Ni, C.Y. Cloutier, S. G. Huang, Z.H. Ma, X. Ren, L. Hu, C.W. andWei, B. Q. In(OH)3 and In2O3Micro/Nanostructures: Controllable NaOAc-assisted Microemulsion Synthesis. Journal of Physical Chemistry C113, 19493-19499 (2009).
 2. Ni, J. Zhu, Y. Wang, S. Li, Z. Zhang, Z.J. and Wei, B.Q. Nanostructuring HfO2 thin films as anti-reflection coatings. Journal of the American Ceramic Society92, 3077-3080 (2009).
 3. Yu, C. Masarapu, C. Rong, J. Wei, B.Q. Jiang, H. Stretchable Supercapacitors Based on Buckled Carbon Nanotube Macro-Films. Advanced Materials, 21, 4793-4797 (2009) .
 4. Yin, W.Y. Chen, X. Cao, M.H. Hu, C.W. and Wei, B. Q. α-Fe2O3 Nanocrystals: Controllable SSA-assisted Hydrothermal Synthesis, Growth Mechanism and Magnetic Properties. Journal of Physical Chemistry C, 113, 15897-15903 (2009) .
 5. Subramanian, V. Zhu, H.W. Masarapu, C. Hung, Kai-Hsuan, Liu, Z. Suenaga, K and Wei, B. Q. In-Situ Formation of Sandwiched Structures of  Nanotube/CuxOy/Cu Composites for Lithium Battery Applications. ACS Nano, 3, 2177-2184 (2009).
 6. Masarapu, C. Zeng, Haifeng, Hung, Kai-Hsuan, and Wei, B. Q. Effect of Temperature on the Capacitance of Single-walled Carbon Nanotube Supercapacitors. ACS Nano, 3, 2199-2206 (2009).
 7. Ren, L. Wang, P. Han, Y. Hu, C.W. and Wei, B. Q. Synthesis of CoC2O4�2H2O Nanorods and Their Thermal Decomposition to Co3O4 Nanoparticles. Chemical Physics Letters, 476, 78-83 (2009).
 8. Sun, G.B. Hu, C.W. and Wei, B. Q. Facile Synthesis, Characterization, and Microwave Absorbability of CoO Nanobelts and Submicron Spheres. Journal of Physical Chemistry C, 113, 6948-6954 (2009).
 9. Zhu, H. Masarapu, C. Wei, J.Q. Wang, K.L. Wu, D.H. and Wei, B. Q. Temperature dependence of field emission of single-walled carbon nanotube thin films. Physica E: LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, 41, 1277-1280, doi:10.1016/j.physe.2009.02.010 (2009).
 10. Yin, W.Y. Hu, C.W. and Wei, B. Q. In situ Growth SnO2 Nanowires on the Surface of Au-coated Sn Grains using Water-Assisted Chemical Vapor Deposition. Chemical Physics Letters, 471, 11-16. (2009). (Selected as an Editor’s Choice)
 11. Dai, K. Peng, T.Y. Ke, D.N. and Wei, B. Q. Photocatalytic Hydrogen Evolution on Hybrid Catalyst of MWNTs and TiO2 Nanoparticles under Visible Light Irradiation. Nanotechnology, 20, 125603 (2009).
 12. Yin, W.Y. Cao, M.H. Luo, S.J. Hu, C.W. and Wei, B. Q. Controllable Synthesis of Various In2O3 Submicron/Nano-structures Using Chemical Vapor Deposition. Crystal Growth & Design, 9, 2173-2178 (2009).
 13. Hung, Kai-Hsuan. Masarapu, C. Ko, Tse-Hao and Wei, B. Q. Wide-Temperature Range Operation Supercapacitors from Nanostructured Activated Carbon Fabric. Journal of Power Sources, 193, 944-949. (2009).
 14. Masarapu, C. Subramanian, V. Zhu, H. and Wei, B. Q. Long Cycle Electrochemical Behavior of Multiwall Carbon Nanotubes Synthesized on Stainless Steel in Li-ion Battery. Advanced Functional Materials, 19, 1008-1014, DOI: 10.1002/adfm.200801242 (2009).

2008

 1. Zhu, H. Zeng, H. Subramanian, V. Masarapu, C. Hung, K-H. and Wei, B. Q. Anthocyanin-sensitized solar cell using carbon nanotube films as counter electrodes. Nanotechnology, 19, 465204 (2008).
 2. Srivastava, A. K. Xu, C. L. Wei, B. Q. Kishore, R. Sood, K. N. Microstructural features and mechanical properties of carbon nanotubes reinforced aluminum-based metal matrix composites. Indian Journal of Engineering and Materials Science, 15 (3), 247-255 (2008).
 3. Subramanian, V. Zhu, H.W. and Wei, B. Q. Nanostructured Manganese Oxides and their Composites with Carbon Nanotubes as Electrode Materials for Energy Storage Devices. Pure and Applied Chemistry, 80, 2327-2343(2008). (Invited Review)
 4. Zhu, H. and Wei, B. Q. Assembly and Applications of Carbon Nanotube Thin Films. Journal of Materials Science & Technology, 24, 447-456. (2008). (Key Invited Review)
 5. Hung, Kai-Hsuan. Tzeng, Shinn-Shyong. Kuo, Wen-Shyong.   Wei, B. Q. and Ko, Tse-Hao Growth of Carbon Nanofibers on Carbon Fabric using Ni Nanocatalyst Prepared by Pulse Electrodeposition. Nanotechnology, 19, 295602 (2008).
 6. Subramanian, V. Zhu, H.W. and Wei, B. Q. Alcohol-Assisted Room Temperature Synthesis of Different Nanostructured Manganese Oxides and Their Pseudocapacitance Properties in Neutral Electrolyte. Chemical Physics Letters, 453, 242-249 (2008).
 7. Subramanian, V. Burke, W. Zhu, H.W. and Wei, B. Q. Novel Microwave Synthesis of Nanocrystalline SnO2 and Its Electrochemical Properties. Journal of Physical Chemistry C, 112, 4550-4556 (2008).
 8. Young, D.P. Karki, A.B. Adams, P. W. Ngunjiri, J. N. Garno, J. C. Zhu, H., Wei, B. Q. and Moldovan, D. Self-Assembly of Multiwall Carbon Nanotubes from Quench-Condensed CNi3 Films. Journal of Applied Physics, 103, 053503 (2008).

2007

 1. Tian, W. Wang, P. Ren, L. Sun, G. Yang, K. Sun, L. Wei, B. Q. and Hu, C.W.: Controlled Synthesis of NiC2O4�2H2O Nanorod Precursors and Their Applications in Synthesis of Various Nickel Nanostructures. Journal of Solid State Chemistry, 180, 3551-3559 (2007).
 2. 148. Wei, J.Q. Zhu, H.W. Jia, Y. Shu, Q. K. Li, C. G.   Wang, K.L. Wei, B. Q. Zhu Y. Q. Wang, Z. C. Luo, J. B. Liu, W. J. & Wu, D.H. The effect of sulfur on the number of layers in a carbon nanotube. Carbon, 45, 2152-2158 (2007).
 3. Zhou, W. Huang, Y. Liu, B. Wu, J. Hwang, K. C. and Wei, B. Q. Adhesion between Carbon Nanotubes and Substrate: Mimicking the Gecko Foothair. Nano, 2, 175-179 (2007).
 4. Masarapu, C. & Wei, B. Q. Directly Grow Aligned Multiwall Carbon Nanotubes on Treated Stainless Steel Substrates. Langmuir, 23, 9046-9049 (2007).
 5. Masarapu, C. Ok, J. T. Wei, B. Q. Thermal Stability of Carbon Nanotube Based Field Emission Diodes.     Journal of Physical Chemistry C, 111, 12112-12115 (2007).
 6. 144. Zhu, H. and Wei, B. Q. Direct fabrication of single-walled carbon nanotube macro-films. Chemical Communications, 29, 3042-3044 (2007) (Featured Cover).
 7. 143. Subramanian, V. Luo, C. Stephan, A.M. Nahm, K.S. Thomas, Sabu S. Wei, B. Q. Supercapacitors from Activated Banana Fiber Carbon. Journal of Physical Chemistry C, 111, 7527 (2007).
 8. Li, C.G. Wang, K.L. Wei, J.Q. Wei, B. Q. Zhu, H.W. Wang, Z. C. Luo, J. B. Liu, W. J. Zheng,   M. X. & Wu, D.H. Luminescence of carbon nanotube bulbs. Chinese Science Bulletin, 52 (1), 113 (2007).

2006

 1. Talapatra, S. Kim, T. Wei, B. Q. Kar, S. Vajtai, R. Sastry, G.V.S. Shima, M. Srivastava, D.and Ajayan, P.M. Room Temperature Ferromagnetism in Graphitic Nanoclusters. Nanopages, 1, 315-323 (2006).
 2. Vajtai, R. Biswas, S. K. Wei, B.Q. Meng, G. Jung, Y. J. Ajayan, P. M. Electrical Characterization of Carbon Nanotube Structures. Nanopages, 1, 45-68 (2006).
 3. Cai, J.Z. Lu, L. Kong, W.J. Zhu, H. W. Zhang, C. Wei, B.Q. Wu, D.H. and Liu, F. Pressure-Induced Transition in Magnetoresistance of Single-Walled Carbon Nanotubes. Physical Review Letters, 97, 026402 (2006).
 4. Subramanian, V. Zhu, H.W. and Wei, B. Q. High Rate Lithium Reversibility in Carbon Nanofibers. Journal of Physical Chemistry B, 110, 7178-7183 (2006).
 5. Wei, J.Q. Zhu, H.W. Li, Y. H. Chen, B. Jia, Y. Wang, K.L. Wang, Z. C. Liu, W. J. Luo, J. B. Zheng, M. X. Wu, D.H. Zhu Y. Q. & Wei, B. Q. Ultrathin single-layered membranes from double-walled carbon nanotubes. Advanced Materials, 18, 1695-1700 (2006).
 6. Subramanian, V. Zhu, H.W. and Wei, B. Q. Synthesis and Electrochemical Characterizations of Amorphous Manganese Oxide and Single Walled Carbon Nanotube Composites as Supercapacitor Electrode Materials. Electrochemistry Communications, 8, 827-832 (2006).
 7. Wei, B.Q. Shima, M. Pati, R. Nayak, S. Singh, D.J. Ma, R. Li, Y. Bando, Y. Saburo N. and Ajayan, P.M. Room Temperature Ferromagnetism in Doped FCC Fe Nanoparticles. Small, 2, 804-809 (2006).
 8. Subramanian, V and Zhu, H.W. Wei, B. Q. Nanostructured MnO2: Hydrothermal Synthesis and electrochemical Properties as a Supercapacitor Electrode Material. Journal of Power Source, 159, 361-364 (2006)

2005

133. Borca-Tasciuc, T. Vafae, S. Borca-Tasciuc, D.-A. Wei, B. Q. Vajtai, R. and Ajayan, P. M. Anisotropic thermal diffusivity of aligned multiwall carbon nanotube arrays. Journal of Applied Physics, 98, 054309 (2005).

132. Subramanian, V. Zhu, H. Vajtai, R. Ajayan, P.M. and  Wei, B. Q. Hydrothermal Synthesis and Psuedocapacitance properties of MnO2 nanostructures. Journal of Physical Chemistry B, 109, 20207-20214 (2005).

131. Masarapu, C. Henry, L.L. Wei, B. Q. Specific Heat of Aligned Multi-Walled Carbon Nanotubes. Nanotechnology, 16, 1490-1494 (2005).

130. Kong, W.J. Lu, L. H W Zhu, H.W. Wei, B.Q. and Wu, D.H. Thermoelectric power of a single-walled carbon nanotubes strand. Journal of Physics: Condensed Matter, 17, 1923-1928 (2005).

129. Adhikari, A. R. Huang, M. B. Wu, D. Dovidenko, K. Wei, B. Q. Vajtai, R. and Ajayan, P. M. Ion-implantation-prepared catalyst nanoparticles for growth of carbon nanotubes.  Applied Physics Letters, 86, 053104 (2005).

128. Raravikar, N. R. Schadler, L. S. Vijayaraghavan, A. Zhao, Y. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Synthesis and Characterization of Thickness-Aligned Carbon Nanotube-Polymer Composite Films.  Chemistry of Materials, 17, 974-983 (2005).

127. Zhu, H. John G. Wei, B. Q. Synthesis of assembled copper nanoparticles from copper-chelating glycolipid nanotubes.  Chemical Physics Letters, 405, 49-52 (2005).

126. Zhu, H. Zhao, G-L. Masarapu, C. Young, D. P. & Wei, B. Q. Super Small Energy Gaps of Single-Walled Carbon Nanotube Strands. Applied Physics Letters, 86, 203107 (2005).

2004

125. Wei, J. Q. Jiang, B. Wu, D. H. Wei, B. Q. Large-Scale Synthesis of Long Double Walled Carbon Nanotubes. Journal of Physical Chemistry B. 108, 8844-8847 (2004).

124. Wei, J. Q. Zhu, H. W. Wu, D. H. Wei, B. Q. Carbon Nanotube Filaments in Household Light Bulbs. Applied Physics Letters, 84, 4869-4871 (2004).

123. Koratkar, N. Modi, A. Kim, J. Wei, B. Q. Vajtai, R. Talapatra, S. and Ajayan, P. M. Carbon Nanotubes under High Electric Field. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 4, 69-71 (2004).

122. Chakrapani, N. Wei, B. Q. Carrillo, A. Ajayan, P. M. and Kane, R. Capillarity Directed Assembly of Cellular Two-dimensional Carbon Nanotube Foams. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 4009-4012 (2004).

121. Biswas, S. K. Vajtai, R. Wei, B. Q. Schowalter, L. J. and Ajayan, P. M. Vertically Aligned Conductive Carbon Nanotube Junctions and Arrays for Device Applications. Applied Physics Letters, 84, 2889-2891 (2004).

120. Trasobares, S. Ewels, C. Birrell, J. Stephan, O. Wei, B.Q. Carlisle, J. Miller, D. Keblinski, P. and Ajayan, P.M. Graphitic wings onto carbon nanotubes. Advanced Materials, 16, 610-613 (2004).

2003

119. Vajtai, R. Wei, B.Q. Jung, Y. Biswas, S.K. Cao, A. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Building and testing organized architectures of carbon nanotubes. IEEE Transactions on Nanotechnology, 2, 355-361 (2003).

118. Li, Y. Ding, J. Luan, Z. Zhu, Y. Xu, C. Wu, D. Wei, B. Q. Competitive adsorption of Pb2+, Cu2+ and Cd2+ ions from aqueous solutions by multiwalled carbon nanotubes. Carbon, 41, 2787-2792 (2003).

117. Li, Y. Luan, Z. Xiao, X. Zhou, X.W. Xu, C. Wu, D. Wei, B. Q. Removal of Cu2+ ions from aqueous solutions by carbon nanotubes. Adsorption Science & technology, 21, 475-485 (2003).

116. Li, Y. Wang, S. Zhang, X. Wei, J. Xu, C. Luan, Z. Wu, D. Wei, B. Q.  Removal of fluoride from water by carbon nanotube supported alumina. Environmental Technology, 24, 391-398 (2003).

115. Prabhakaran, K. Watanabe, Y. Yamashita, K. Homma, Y. Kobayashi, Y. Ogino, T. Wei, B.Q. Ajayan, P.M. Shafi, K.V. P. M. Ulman, A. Heun, S. Locatelli, A. and Cherifi, S. Selective activation and passivation of catalysts via substrate mediation. Longmuir, 19, 10629-10631 (2003).

114. Wei, B.Q. Arcy-Gall, J. D’. Ajayan, P.M Ramanath, G. Ion impact on multi-walled carbon nanotube. Applied Physics Letters, 83, 3581-3583 (2003).

113. Chakrapani, N. Curran, S. Wei, B.Q. Ajayan, P.M. Carrillo, A. and Kane, K. Controllable defect induction in carbon nanotubes by low pressure cold plasma. Journal of Materials Research, 18, 2515-2521 (2003).

112. Carrillo, A. Swartz, J. A. Gamba, J. M. Kane R. S. Chakrapani, N. Wei, B. Q. and Ajayan, P.M. Non-covalent functionalization of graphite and single-walled carbon nanotubes with polymer multilayers and gold nanoparticles. Nano Letters, 3, 1437-1440 (2003).

111. Ward, J. Wei, B. Q. and Ajayan, P.M.: Substrate effects on the growth of carbon nanotubes by thermal decomposition of methane. Chemical Physics Letters, 376, 717-725 (2003).

110 Viswanathan, G. Chakrapani, Yang, N.H. Wei, B.Q. Chung, H. Cho, K. Ryu, C.Y.and Ajayan, P.M. Superior Polystyrene Grafted Single-Wall Carbon Nanotube Composites. Journal of American Chemical Society, 125, 9258-9259 (2003).

109. Jung, Y.J. Homma, Y. Ogino, T. Kobayashi, Y. Takagi, D. Wei, B.Q. Vajtai, R. and Ajayan, P.M. Building high density single-walled carbon nanotube networks on nano-scale patterned substrates. Journal of Physical Chemistry B, 107, 6859-6864 (2003).

108. Modi, A. Koratkar, N. Lass, E. Wei, B. Q. and Ajayan, P.M. Miniaturized Gas Ionization Sensors Using Carbon Nanotubes. Nature, 424, 171-174 (2003).

107. Koratkar, N.A. Wei, B. Q. and Ajayan, P.M. Multifunctional structural reinforcement featuring carbon nanotube films. Composites Science and Technology, 63, 1525-1531 (2003).

106. Jung, Y.J. Wei, B.Q. Vajtai, R. Ajayan, P.M. Homma, Y. and Prabhakaran, K. Mechanism on selective growth of carbon nanotubes on SiO2/Si patterns. Nano Letters, 3, 561-564 (2003).

105. Wei, B.Q. Vajtai, R. Jung, Y. Ward, J. Zhang, R. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Assembly of highly-organized carbon nanotube architectures by chemical vapor deposition. Chemistry of Materials, 15, 1598-1606 (2003).

104. Ci, L.J. Zhu, H.W. Wei, B.Q. Xu, C.L. and Wu, D.H. Annealing amorphous carbon nanotubes for their application in hydrogen storage. Applied Surface Science, 205, 39-43 (2003).

103. Wei, J.Q. Li, Y.H. Xu, C.L. Wei, B. Q. and Wu, D.H. Structure and superconductivity of MgB2-carbon nanotube composites. Materials Chemistry and Physics, 78, 785-790 (2003).

102. Wei, B.Q. Vajtai, R. and Ajayan, P.M. Simutaneous growth of carbon fibers and carbon nanotubes. Carbon, 41, 185-188 (2003).

101. Wei, B.Q. Li, Y. Kohler-Redlich, Ph. Lück, R. and Xie, S. Crystallization behavior of amorphous Fe-P strengthened with embedded carbon nanotubes. Journal of Applied Physics, 93, 1748-1752 (2003).

Before 2002

100. Zhang, X. F. Cao, A. Y. Wei, B. Q. Li, Y. H. Wei, J.Q. Xu, C. L. and Wu, D. H. Rapid growth of well-aligned carbon nanotube arrays. Chemical Physics Letters, 362, 285-290 (2002).

99. Zhu, H. W. Xu, C. L. Wei, B. Q. and Wu, D. H. A new method for synthesizing double-walled carbon nanotubes. Carbon, 40, 2023-2025 (2002).

98. Li, Y.H. Wei, J.Q. Zhang, X.F. Xu, C.L. Wu, D.H. Lu, L. and Wei, B. Q. Mechanical and electrical properties of carbon nanotube ribbons. Chemical Physics Letters, 365, 95-100 (2002).

97. Wei, B. Q. Vajtai, R. Choi, Y.Y. Ajayan, P. M. Zhu, H. W. Xu, C. L. and Wu, D. H. Structural characterizations of long single-walled carbon nanotube strands. Nano Letters, 2, 1105-1107 (2002).

96. Cao, A. Wei, B.Q. Jung, Y. Vajtai, R. Ajayan, P.M. and Ramanath, G. Growth of aligned carbon nanotubes on self-similar macroscopic templates. Applied Physics Letters, 81, 1297-1299 (2002).

95. Wei, J.Q. Jiang, B. Li, Y.H. Xu, C.L. Wu, D.H. and Wei, B. Q. Straight boron carbide nanorods prepared from carbon nanotubes. Journal of Materials Chemistry, 12, 3121-3124 (2002).

94. Li, Y.H. Wang, S.G. Wei, J.Q. Zhang, X.F. Zhao, D. Xu, C.L. Luan, Z.K. Wu, D.H. and Wei, B. Q. Lead adsorption on carbon nanotubes. Chemica Physics Letters, 357, 263-266 (2002).

93. Koratkar, N. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Carbon Nanotube Films for Damping Applications. Advanced Materials, 14, 997-1000 (2002).

92. Shur, M.S. Rumyantsev, S. Gaska, R. Wei, B.Q. Vajtai, R. Ajayan, P.M. and Sinius, J. Structural and transport properties of CdS films deposited on flexible substrates.Solid-State Electronics, 46, 1417-1420 (2002).

91. Vajtai, R. Wei, B.Q. Zhang, Z.J. Jung, Y. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Building carbon nanotubes and their smart architectures.Smart Materials and Structures, 11, 691-698 (2002).

90. Chen, J.F. Xu, C.L. Mao, Z.Q. Chen, G.R. Wei, B. Q. Liang, J. and Wu, D.H. Fabrication of Pt deposited on carbon nanotubes and performance of its polymer electrolyte membrane fuel cells. SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 45 (1), 82-86 (2002).

89. Ajayan, P. M. Terrones, M. de la Gaurdia, A. Huc, V. Grobert, N. Wei, B. Q. Lezec, H. Ramanath, G. and Ebbesen, T. W. Nanotubes in a flash: Ignition and reconstruction. Science, 296, 705 (2002).

88. Wei, B.Q. Ward, J. Vajtai, R. Ajayan, P.M. Ramanath, G. and Ma, R. Simultaneous synthesis of SiC nanorods and carbon nanotubes by chemical vapor deposition. Chemica Physics Letters, 354, 264-268 (2002).

87. Wei, B.Q. Vajtai, R. Jung, Y. Banhart, F. R. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Massive Boron Carbide Crystals With Five-fold Symmetry. Journal of Physical Chemistry, B 106, 5807-5809 (2002). (cover story)

86. Zhang, Z. J. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Ferrocene-activated growth of carbon-reinforced silica nanowires from a planar silica layer by chemical vapor deposition. Journal of Physics: Condensed Matter, 14, L511-L517 (2002). (cover story)

85. Zhang, Z. J. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Honeycombs of carbon nanotubes. Chemical Communications, (9), 962-963 (2002).

84. Wei, B.Q. Vajtai, R. Jung, Y. Ward, J. Zhang, R. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Organized assembly of carbon nanotubes. Nature, 416, 495-496 (2002).

83. Zhu, H. W. Xu, C. L. Wu, D. H. Wei, B. Q. Vajtai, R. and Ajayan, P. M. Directly synthesis of Long Nanotube Strands. Science, 296, 884-886 (2002).

82. Li, Y.H. Ding, J. Chen, J. Xu, C.L. Wei, B. Q. Liang, J. and Wu, D.H. Preparation of ceria nanoparticles supported on carbon nanotubes. Materials Research Bulletin, 37, 313-318 (2002).

82. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. Thinning and diluting aligned carbon nanotube films for uniform field emission. Applied Physics, A 74, 415-418 (2002).

81. Li, Y.H. Xu, C.L. Wei, B. Q. Zhang, X.F. Zheng, M.X. Liang, J. Wu, D.H. and Ajayan, P.M. Self-organized ribbons of aligned carbon nanotubes. Chemistry of Materials, 14, 483-485 (2002).

80. Zhang, X. F. Cao, A. Y. Li, Y. H. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. Direct growth of arrays of self-organized carbon nanotube ropes. Chemical Physics Letters, 351, 183-188 (2002).

79. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xu, C. L. Wei, B. Q. and Wu, D. H. Tandem structure of aligned carbon nanotubes on Au and its solar thermal absorption. Solar Energy Materials & Solar Cells, 70 (4), 481-486 (2002).

78. Wei, B.Q. Zhang, Z.J. Ramanath, G. Ajayan, P.M. Sub-surface growing pillars of densely-packed carbon nanotubes on Ni-coated oxidized Si(001)silica. Carbon, 40, 47-51 (2002).

77. Vajtai, R. Kordás, K. Wei, B.Q. Békési, J. Leppävuori, S. and Ajayan, P.M. Carbon nanotube network growth on palladium seeds. Materials Science and Engineering C, 19, 271-274 (2002).

76. Li, Y.H. Wang, S.G. Cao, A.Y. Zhao, D. Zhang, X.F. Xu, C.L. Luan, Z.K. Ruan, D.B. Liang, J. Wu, D.H. and Wei, B. Q. Adsorption of fluoride on carbon nanotube supported amorphous alumina. Chemical Physics Letters, 350, 412-416 (2001).

75. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Wei, J.Q. Li, Y.H. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. Macroscopic three-dimensional arrays of Fe nanoparticles supported in aligned carbon nanotubes. Journal of Physical Chemistry B, 105, 11937-11940 (2001).

74. Zhang, Z. J. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Self-Assembled Patterns of Iron Oxide Nanoparticles by Hydrothermal Chemical Vapor Deposition. Applied Physics Letters, 79, 4207-4209 (2001).

73. Zhang, B. Liang, J. Xu, C.L. Wei, B.Q. Ruan, D.B. and Wu, D.H. Electric double-layer capacitors using carbon nanotube electrodes and organic electrolyte. Materials Letters, 51, 539-542 (2001).

72. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. Carbon nanotube dendrites: Availability and their growth model. Materials Research Bulletin, 36, 2519-2523 (2001).

71. Ci, L. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. Wu, D. Xie, S.S. Zhou, W.Y. Li, Y.B. Liu, Z.Q. and Tang, D.S. Crystallization behavior of the amorphous carbon nanotubes prepared by the CVD method. Journal of Crystal Growth, 233, 823-828 (2001).

70. Zhao, Y.-P. Wei, B.Q. Ajayan, P. M. Lu, T.-M. and Wang G.-C. Frequency Dependent Transport Behavior of Single-Walled Carbon Nanotubes. Physical Review, B 64, 201402 (2001) (Rapid Communications).

69. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xiao, X. Ding, M. Q. Zhuang, D. M. Xu, C. L. Wei, B. Q. Liang, J. and Wu, D. H. Field emission behavior of aligned carbon nanofiber arrays. Materials Letters, 51, 371-374 (2001).

68. Zhang, Z.J. Wei, B.Q. Ward, J. Vajtai, R. Ramanath, G. and Ajayan, P.M. Growth of self-organized carbon nanotube superstructures: crystals and spherulites. Advanced Materials, 13, 1767-1770 (2001). (cover story)

67. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. Aligned carbon nanotube growth under oxidative ambient. Journal of Materials Research, 16, 3107-3110 (2001).

66. Cao, A.Y. Zhang, X.F. Xu, C.L. Liang, J. Wu, D.H. and Wei, B.Q. Synthesis of well-aligned carbon nanotube network on a gold-patterned quartz substrate. Applied Surface Science, 181, 234-238 (2001).

65. Jung, Y.J. Wei, B.Q. Nugent, J.M. and Ajayan, P.M. Controlling growth of carbon micro trees. Carbon, 39, 2195-2201 (2001).

64. Li, X.S. Zhu, H. W. Ci, L.J. Xu, C. L. Mao, Z.Q. Wei, B. Q. Liang, J. and Wu, D. H Hydrogen uptake by graphitized multi-walled carbon nanotubes under moderate pressure and at room temperature. Carbon, 39, 2077-2079 (2001).

63. Li, X.S. Zhu, H.W. Ci, L.J. Xu, C.L. Mao, Z.Q. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D.H. Effects of structure and surface properties on carbon nanotubes’ hydrogen storage characteristics. Chinese Science Bulletin, 46, 1358-1360 (2001).

62. Xu, C.L. Zeng, X.S. Wei, B.Q. Zhang, M. and Wu, D.H. A mechanism of diamond growth with carbon nanotube nucleation agent by hot-filament chemical vapor deposition. Material Transactions, 42, 1753-1757 (2001).

61. Drotar, J.T. Wei, B.Q. Zhao, Y.P. Ramanath, G. Ajayan, P.M. Lu, T.M. and Wang, G.C. Reflection high-energy electron diffraction from carbon nanotubes. Physical Review B, 64, 125417 (2001).

60. Cao, A. Y. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. and Wei, B. Q. X-ray diffraction characterization on the alignment degree of carbon nanotubes. Chemical Physics Letters,  344, 13-17 (2001).

59. Cao, A. Y. Zhang, X. F. Xu, C. L. Liang, J. Wu, D. H. Wei, B. Q. and Ajayan, P. M. Grapevine-like growth of single-walled carbon nanotubes among vertically aligned multiwalled nanotube arrays. Applied Physics Letters, 79, 1252-1254 (2001).

58. Wei, B.Q. Vajtai, R. and Ajayan, P.M. Reliability and current carrying capacity of carbon nanotubes. Applied Physics Letters, 79, 1172-1174 (2001).

57. Cao, A. Y. Zhu, H. W. Zhang, X. F. Li, X. S. Ruan, D. B. Xu, C. L. Wei, B. Q. Liang, J. and Wu, D. H. Hydrogen storage of dense-aligned carbon nanotubes. Chemical Physics Letters, 342, 510-514 (2001).

56. Li, Y.B. Xie, S.S. Wei, B.Q. Lian, G.D. Zhou, W.Y. Tang, D.S. Zou, X.P. Liu, Z.Q. and Wang, G Aligned small a-SiC nanorods on b-SiC particles grown in an arc-discharge. Solid State Communications, 119, 51-53 (2001).

55. Wei, B.Q. Vajtai, R. Zhang, Z.J. Ramanath, G. Ajayan, P.M. Carbon Nanotubes-MgO Cube Networks. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 1, 35-38 (2001).

54. Cao, A. Ci, L. Li, D. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Vertical aligned carbon nanotubes grown on Au film and reduction of threshold field in field emission. Chemical Physics Letters, 335, 150-154 (2001).

53. Ci, L. Wei, J. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. and Wu, D. Carbon nanofibers and single-walled carbon nanotubes prepared by the floating catalyst method. Carbon, 39, 329-335 (2001).

52. Cao, A. Ci, L. Wu, G. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. An effective way to lower catalyst content in well-aligned carbon nanotube films. Carbon, 39, 152-155 (2001).

51. Zhang, Z.J. Wei, B.Q. Ramanath, G. Ajayan, P.M. Substrate-site selective growth of aligned carbon nanotubes. Applied Physics Letters, 77, 3764-3766 (2000).

50. Wei, B.Q. Zhang, Z.J. Ramanath, G. Ajayan, P.M. Lift-up growth of patterned aligned carbon nanotubes. Applied Physics Letters, 77, 2985-2987 (2000).

49. Zhu, H. Chen, A. Mao, Z. Xu, C. Xiao, X. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. The effect of surface treatments on hydrogen storage of carbon nanotubes. Journal of Materials Science Letters, 19, 1237-1239 (2000).

48. Zhu, Y. Hsu, W. Terrones, H. Grobert, N. Chang, B. Terrones, M. Wei, B.Q. Kroto, H. W. Walton, D. R. M. Boothroyd, C.B. Kinloch, I. Chen, G.Z. Windle, A.H. and Fray, D.J. Morphology, structure and growth of WS2 nanotubes. Journal of Materials Chemistry, 10, 2570-2577 (2000).

47. Zhu, Y. Hsu, W. Grobert, N. Terrones, M. Terrones, H. Kroto, H. W. Walton, D. R. M. and Wei, B.Q. Self-assembly of Si nanostructures. Chemical Physics Letters, 322, 312-320 (2000).

46.  Zhu, Y. Hsu, W. Grobert, N. Chang, B. Terrones, M. Terrones, H. Kroto, H. W. Walton, D. R. M. and Wei, B.Q. In-situ production of WS2 nanotubes. Chemistry of Materials, 12, 1190-1194 (2000).

45. Ci, L. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. and Wu, D. Carbon-coated iron carbide particles transformed from as-grown carbon filaments under laser irradiation. Journal of Material Science Letters, 19, 1769-1770 (2000).

44. Wei, B.Q. Kohler-Redlich, Ph. Bäder, U. Heiland, B. Spolenak, R. Arzt, E. and Rühle, M. Selective specimen preparation for TEM observation of the cross-section of individual carbon nanotube/metal junctions. Ultramicroscopy, 85, 93-98 (2000).

43. Ma, R. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. The development of carbon nanotubes/RuO2 electrodes for electrochemical capacitors. Bulletin of Chemical Society of Japan, 73, 1813-1816 (2000).

42. Ma, R. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Catalytic growth of carbon nanofibers on a porous carbon nanotube substrate. Journal of Materials Science Letters, 19, 1929-1931 (2000).

41. Ma, R. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. The morphology changes of carbon nanotubes under laser irradiation. Carbon, 38, 636-638 (2000).

40. Ci, L. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. and Wu, D. Novel structure transformation of benzene-derived carbon filament under laser irradiation. Carbon, 38, 929-931 (2000).

39. Ci, L. Li, Y. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Preparation of carbon nanofibers by the floating catalyst method. Carbon, 38, 1933-1937 (2000).

38. Ci, L. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Graphitization behavior of carbon nanofibers prepared by the floating catalyst method. Materials Letters, 43, 291-294 (2000).

37. Ajayan, P.M. Nugent, J. M. Siegel, R.W. Wei, B.Q. Kohler-Redlich, Ph. Growth of carbon micro-trees. Nature, 404, 243 (2000).

36. Wei, B.Q. Kohler-Redlich, Ph. Lück, R. Li, Y. and Rühle, M. Crystallization of Amorphous Fe82 P18. Metallurgical Materials Transactions, 31, 1067-1073 (2000).

35. Ma, R. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. The development of supercapacitors based on carbon nanotubes. Science in China Series E– Technological Sciences.    43, 178-182 (2000).

34. Ci, L. Wei, J. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Novel carbon filaments with carbon beads grown on their surface. Journal of Material Science Letters, 19, 21-22 (2000).

33. Zha, F. Czerw, R. Carroll, D.L. Kohler-Redlich, Ph. Wei, B.Q. Roth, S. Scanning Tunneling Microscopy of Chromium Filled Carbon Nanotubes: Tip Effects and Related Topographic Features. Physical Review B, 61, 4884-4889 (2000).

32. Chen, G. Xu, C. Mao, Z. Li, Y. Zhu, J. Ci, L. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. Deposition of the platinum crystals on the carbon nanotubes. Chinese Science Bulletin, 45, 134-136 (2000).

31. Jia Z, Wang Z, Xu C, Liang J, Wei, B.Q. Wu D, Zhu S. Study on poly(methyl methacrylate)/carbon nanotube composites. Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 271, 395-400 (1999).

30. Ma, R. Liang, J. Wei, B.Q. Zhang, B. Xu, C. and Wu, D. Processing and performance of electrical double-layer capacitors with carbon nanotube solid electrodes. Bulletin of Chemical Society of Japan. 72, 2563-2566 (1999).

29. Li, Y. Wei, B.Q. Xu, C. Liang, J. and Wu, D. Physical properties of Fe80P20 glass-carbon nanotubes composite. Journal of Materials Science, 34, 5281-5284 (1999).

28. Ci, L. Zhu, H. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. and Wu, D. Phosphorus—a new element for promoting growth of carbon filaments by the floating catalyst method. Carbon, 37, 1649-1652 (1999).

27.  Ci, L. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. and Wu, D. Preparation of Carbon Nanotubes by the Floating Catalyst Method. Journal of Material Science Letters, 18, 797-799 (1999).

26. Ma, R. Liang, J. Wei, B.Q. Zhang, B. Xu, C. and Wu, D. Study of electrochemical capacitors utilizing carbon nanotube electrodes. Journal of Power Sources. 84, 126-129 (1999).

25. Ma, R. Xu, C. Wei, B.Q. Liang, J. Wu, D. and Li, D. Electrical Conductivity and Field Emission Characteristics of Hot-Pressed Sintered Carbon Nanotubes. Materials Research Bulletin. 34, 741-747 (1999).

24. Wei, B.Q. Spolenak, R. Kohler-Redlich, Ph. Rühle, M. and Arzt, E. Electrical Transport in Pure and Boron Doped Carbon Nanotubes. Applied Physics letters, 74, 3149-3151 (1999).

23. Jia, Z. Wang, Zh. Liang, J. Wei, B.Q. and Wu, D. Production of short multi-walled carbon nanotubes. Carbon, 37, 903-906 (1999).

22. Xu, C. Wei, B.Q. Ma, R. Liang, J. Ma, X. and Wu, D. Fabrication of Aluminum-Carbon Nanotube Composites and Their Electrical Properties. Carbon, 37, 855-858 (1999).

21. Zhang, M. He, D. Ji, L. Wei, B.Q. Wu, D. Zhang, X. Xu, Y. and Wang, W. Microstructure changes in carbon nanotubes induced by annealing at high pressure. Carbon, 37, 657-662 (1999).

20.  Li, Y. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. Transformation of Carbon Nanotube to Nanoparticle by Ball Milling Process. Carbon, 37, 493-497 (1999).

19. Zhang, M. Zhao, J. Wu, Z. Wei, B.Q. Liang, J. Wu, D. Cao, L. Xu, Y. and Wang W. Large-area Synthesis of Carbon nanofiber Films. Journal of Materials Science Letters, 17, 2109-2111 (1998).

18. Ma, R. Wu, J. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. Processing and Properties of Carbon Nanotubes-Nano-SiC Ceramic. Journal of Materials Science, 33, 5243-5246 (1998).

17. Zhang, M. He, D. Liang, J. Wei, B.Q. Wu, D. Zhang, X. Xu, Y. and Wang, W. Macroscopic synthesis of onion-like Graphitic particles. Nanostructure Materials, 10, 291-297 (1998).

16. Zhu, J. Mao, D. Cao, A. Wei, B.Q. Liang, J. Xu, C. Li, D. and Wu, D. Carbon nanotubes ¾ New Material Applied to Field Emission Display. SPIE- The International Society for Opticla Engineering, 3560, 107-110 (1998).

15.  Zhu, J. Mao, D. Cao, A. Liang, J. Wei, B.Q. Xu, C. Wu, D. Peng, Z. Zhu, B. and Chen, Q. Field Emission of Carbon Nanotubes on Mo Tip. Materials Letters, 37, 116-118 (1998).

14. Wei, B.Q. Zhang, J. Liang, J. and Wu, D. The Mechanism of Phase Transformation from Carbon Nanotube to Diamond. Carbon, 258, 997-1001 (1998).

13. Li, Y. Yu, Q. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. Processing of a Carbon Nanotubes-Fe82 P18 Metallic Glass Composite. Journal of Materials Science Letters, 17, 607-609 (1998).

12.  Xu, C. Wei, B.Q. Liang, J. and Wu, D. Structure and Electrical Resistivity of the Al-Carbon Nanotube Composites. Metal and Materials, 4, 620-623 (1998).

11. Zhang, M. He, D.W. Zhang, X.Y. Ji, L. Wei, B. Q. Wu, D.H. Zhang, F.X. Xu, X.F. and Wang, W.K. Thermal stability of carbon nanotubes under 5.5Gpa. Carbon, 35, 1671-1673 (1997).

10. Wei, B.Q. Zhang, J., Liang, J., Gao, Z. and Wu, D. Carbon Nanotubes Transfer to Diamond by Laser Irradiation. Journal of Materials Science Letters, 16, 402-403 (1997).

9.  Zhang, J., Wei, B.Q. Liang, J., Liu, W. Gao, Z. and Wu, D. Laser Induced Diamond Transformation from Buckytubes. Chinese Science Bulletin, 42, 778-780 (1997).

8.  Zhang, J., Wei, B.Q. Liang, J., Gao, Z. and Wu, D. Synthesis of Diamond from Buckytubes by Laser and Quenching Treatment. Materials Letters, 31, 79-81 (1997).

7. Wei, B.Q. Liang, J., Gao, Z., Zhang, J., Zhu, Y. Li, Y. and Wu, D. The Transformation of Fullerenes into Diamond under Different Processing Conditions. Journal of Materials Processing and Technology, 63, 573-578 (1997).

6. Wei, B.Q. Liang, J., Zhang, J., Liu, W., Gao, Z. and Wu, D. Fullerenes Transfer to Diamond under Laser Processing and Subsequent Heat Treatment. SPIE- The International Society for Opticla Engineering, 2888, 287-291 (1996).

5. Li, C., Wei, B.Q. Liu, W., Liang, J., Gao, Z., Zhang, J. and Wu, D. Quenching C60 Fullerene into Diamond in Fe-C Alloy System by Laser Treatment. Metallurgical and Materials Transactions, 27A, 2293-2296 (1996).

4.  Li, Y., Zhu, Y., Gao, Z., Liang, J., Wei, B.Q. and Wu, D. Nucleation of Diamond Film Growth by Buckytubes. Journal of Material Science Letters, 14, 1281-1282 (1995).

3.  Wang, K., Gao, Z., Li, Y., Chen, Z., Zhu, Y., Liang, J., Wei, B.Q. and Wu, D. Deposition of Diamond Film on Si Substrate with Buckytube Coating. Chinese Science Bulletin, 40. 524-527 (1995).

2.  Zhu, Y., Zhang, H., Zhang, J., Liang, J., Gao, Z., Wei, B.Q. and Wu, D. X-ray Diffraction Study of Carbon Microtubules. Journal of Material Science Letters, 13, 1104-1105 (1994).

1. Wei, B.Q. Liang, J., Gao, Z., Liu, B., Wu, D. and Zong, J. Wear-Resistant Bainite Ductile Iron and Its Strengthening Mechanism. Trans. JFS, 12, 62-68 (1993).